Verplichte vermeldingen factuur

FactuurVolgens het Koninklijk Besluit nummer 1, artikel 5 van het BTW Wetboek dient de factuur de volgende vermeldingen te bevatten :

 1. de datum van uitreiking;
 2. het volgnummer dat ze worden ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen;
 3. de volledige identiteit van de belastingplichtige leverancier van de goederen of van de dienstverrichter :
  – de naam of de maatschappelijke benaming;
  – het adres van zijn administratieve of maatschappelijke zetel;
  – zijn BTW-identificatienummer;
 4. wanneer de schuldenaar de leverancier van de goederen of de dienstverrichter is die niet in België is gevestigd en :
  – een aansprakelijke vertegenwoordiger heeft : identiteit, adres en hoedanigheid aansprakelijk vertegenwoordiger
  – vertegenwoordigd is door een erkend persoon : identiteit, adres, BTW-identificatienummer en hoedanigheid erkend persoon
 5. de volledige identiteit van de afnemer :
  – naam of maatschappelijke benaming;
  – adres van de afnemer;
  – zijn BTW-identificatienummer (indien van toepassing);
 6. wanneer de schuldenaar de medecontractant is die niet in België is gevestigd en :
  – een aansprakelijke vertegenwoordiger heeft : identiteit, adres en hoedanigheid aansprakelijk vertegenwoordiger
  – vertegenwoordigd is door een erkend persoon : identiteit, adres, BTW-identificatienummer en hoedanigheid erkend persoon
 7. de datum waarop het belastbaar feit (datum levering of voltooiing van de dienst) heeft plaatsgevonden of de datum van de incassering van de prijs of een deel ervan, voor zover die datum vastgesteld is en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur;
 8. de gegevens die nodig zijn om de aard van de handeling en het tarief van de verschuldigde BTW vast te stellen, inzonderheid de gebruikelijke benaming van de geleverde goederen en van de verstrekte diensten en hun hoeveelheid alsook het voorwerp van de diensten;
 9. voor elk tarief of elke vrijstelling, de maatstaf van heffing, de eenheidsprijs exclusief BTW, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen, prijskortingen en –rabatten indien deze niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
 10. de vermelding van de tarieven van de verschuldigde BTW en het totaalbedrag van de verschuldigde BTW;
 11. indien de handeling van BTW is vrijgesteld, verwijzen naar de bepaling krachtens dewelke ze is vrijgesteld;
 12. een verwijzing naar een vroeger uitgereikte factuur indien voor dezelfde handeling meerdere facturen worden opgesteld;